بنام خدا 

تاریخ عکس ۹۶/۱۲/۲۰  سمت چپ تیمور بیک زاد وسمت راست فضل الله مدهَنی نویسنده مطالب همین وبلاک