شهید رستمی

شهادت این شهید به این گونه بوده است که در وقت اذان مغرب  زمانی که  در کنار همرزمانش در محل استراحت بودند، خودرویی به صورت انتحاری به ساختمان می زند زمینه شهادت وی را رقم می زند.

انتحاری